algemene voorwaarden    


Artikel 1 – Definities 

1.1. Coaching: individuele begeleiding of advisering.

1.2. Business Coaching: organisatie advisering (adviesopdracht) inclusief individuele begeleiding van één of meer personen.

1.3. Training:  Training, opleiding, cursus, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 

1.4. Interim Management: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.5. Opdracht: de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ( de Interim-managementopdracht, Coaching, Training of Adviesopdracht) van de Opdrachtgever in welk kader de Opdracht aan Me Puro is verstrekt.

1.6. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot de Opdracht is gesloten. 

1.7. Cliënt: De natuurlijke persoon die de (Business) Coaching ontvangt. 

1.8. Deelnemer: De natuurlijke persoon die de training ontvangt.

1.9  Opdrachtnemer: de persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.5. bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.


Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Me Puro en opdrachtgever,  cliënt en deelnemer.


Artikel 3 – Opdracht en betaling 

3.1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige schriftelijke ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte. 

3.2. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

3.3. Me Puro brengt kosten in rekening door middel van een factuur. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Me Puro waarin een andere betalingstermijn wordt overeengekomen.
Kosten worden als volgt in rekening gebracht:
Coaching: 1 x per maand achteraf; het aantal zittingen van de maand voorafgaand aan de facturering.
Business Coaching: per overeengekomen fase vooraf, volgens de getekende offerte.
Training: voorafgaand aan de training na tekenen van de offerte, uiterlijk 6 weken voor de start van de training of wanneer de resterende periode korter is dan 6 weken direct na tekenen van de offerte.
Interim Management: maandelijks achteraf op basis van de door de Opdrachtgever goedgekeurde urenstaat.

3.4. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

3.5. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Me Puro. 

3.6. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen.

3.7. Annulering van een coaching afspraak door de Opdrachtgever dient minimaal 48 uur voor aanvang schriftelijk te geschieden. Bij niet tijdig annuleren worden de volledige kosten van de afspraak in rekening gebracht.

3.8. Opdrachtnemer heeft het recht om een afspraak te annuleren. 

3.9. Opdrachtnemer heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training of coach afspraak te wijzigen. 


Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1. Me Puro spant zich in om de gegeven training, de coaching, de advisering opdracht en interim management opdracht  naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.  Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en knowhow om de Opdracht uit te voeren.

5.2. Coaching is op eigen risico en vergt van cliënt enige mate van zelfreflectie en inzet. 

5.3. Opdrachtgever is vrij om advisering op te volgen en doet dit vrijwillig. Me Puro is niet aansprakelijk voor de uitvoering hetgeen is geadviseerd.

5.4. Me Puro is tegenover opdrachtgever/deelnemer/cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. 

5.5. Me Puro is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

5.6. Me Puro is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, cliënt of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 

5.7. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 

5.8. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd. 

5.9. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend .

5.10. Het is mogelijk dat Me Puro op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Me Puro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 6 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

6.1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Me Puro vertrouwelijk behandeld. Me Puro conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.


Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

7.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Me Puro is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

7.2. Het intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Me Puro.